Waar meten we

Om meer informatie te krijgen over de plaatsen waar we meten, klik op een plaats op de kaart.

Waar meten we
Lange Weide (Utrecht) Aldeboarn (Friesland) Zegveld Hoogwaterboerderij (Utrecht) Weerribben-Wieden Rouveen (Overijssel) Zegveld (Utrecht) Assendelft (Noord-Holland) Vlist (Zuid-Holland) Ankeveen Ilperveld Vliegtuigmetingen Vliegtuigmetingen Vegelinsoord Vliegtuigmetingen Mobiele metingen Gouderak Demmerik Camphuys Onlanden Delfstrahuizen Lang Roggebroek

Lange Weide (Utrecht)

Op de meetlocatie in Lange Weide wordt gemeten aan via het slootpeil gestuurde infiltratie. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers en eddy covariance. Ook worden er bodemdalingsmetingen gedaan.

Bekijk factsheet

EC-mast-Lange-Weide.jpg

Aldeboarn (Friesland)

In Aldeboarn worden metingen gedaan aan passieve waterinfiltratie. Broeikasgasmetingen worden gedaan met handmetingen, automatische kamers, eddy covariance en remote. Bodemdalingsmetingen worden gedaan met behulp van van extensometers.
Bekijk hier een interview met veehouder en grondeigenaar Marten Dijkstra >>

Factsheet

Aldeboarn

Zegveld Hoogwaterboerderij (Utrecht)

Op de meetlocatie bij de Hoogwaterboerderij in Zegveld wordt gemeten aan hoge grondwaterstanden met behulp van drukdrains. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers. Daarnaast worden er bodemdalingsmetingen gedaan door middel van een extensometer.
Lees hier meer over de Hoogwaterboerderij >>
Factsheet
Zegveld

Weerribben-Wieden

In de Weerribben-Wieden wordt gemeten aan moerasnatuur. In de Wieden worden op het Duinigermeer broeikasgassen gemeten op een groot oppervlak. In de Weerribben-Wieden worden CO2 en methaanfluxen gemeten en worden lokale metingen gedaan in de veenbodem en vegetatie om de gemeten fluxen beter te begrijpen.

Factsheet

Rouveen

Rouveen (Overijssel)

In Rouveen worden metingen gedaan aan onderwaterdrainage. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers en remote. Op deze meetlocatie wordt naast broeikasgasuitstoot ook bodemdaling intensief gemeten middels zakplaatjes, waterpassen, extensometers, LIDAR en InSAR. Meer weten over bodemdalingsmetingen met behulp van InSAR? Bekijk deze factsheet.

Factsheet

Rouveen

Zegveld (Utrecht)

Bij KTC Zegveld worden metingen gedaan aan passieve waterinfiltratie, actieve waterinfiltratie, peilverlaging en lisdodde. Broeikasgasemissies worden gemeten met automatische kamers en bij het lisdoddeveld met behulp van een eddy covariance-mast. Op deze meetlocatie wordt naast broeikasgasuitstoot ook bodemdaling intensief gemeten door middel van extensometers, LIDAR en InSAR. Ook worden er verkennende metingen uitgevoerd aan miscanthus. door middel van peilbuizen wordt de grondwaterstand gemeten op een miscanthusperceel en bodemvocht en bodemtemperatuur worden met sensoren gemeten.

Factsheet

Zegveld

Assendelft (Noord-Holland)

In Assendelft wordt gemeten aan actieve waterinfiltratie. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers. Ook wordt er aan bodemdaling gemeten door middel van extensometers.
Lees hier meer over deze locatie >>
Bekijk hier een interview met veehouder en grondeigenaar Elmer Kramer >>

Factsheet

Assendelft

Vlist (Zuid-Holland)

Op de meetlocatie in Vlist wordt gemeten aan passieve waterinfiltratie. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers. Ook wordt er aan bodemdaling gemeten.

VlistIMG_5356.jpg

Ankeveen

Op de meetlocatie in Ankeveen worden de effecten van de natte teelt van lisdodde op broeikasgasemissies onderzocht. Broeikasgasmetingen worden op twee schaalniveau's uitgevoerd: op kleine schaal met handmatige kamermetingen, en op grotere schaal met eddy covariance op land.

Ankeveen

Ankeveen

Ilperveld

In het Ilperveld wordt verkennend gemeten aan veenmosgroei. Veenmos groeit hier in kleine vakken waarbij door het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) geëxperimenteerd wordt met aanzuring als aanvullende maatregel. Het NOBV onderzoekt de koolstofvastlegging van veenmos. Broeikasgasfluxen worden ten behoeve daarvan gemeten met een eddy covariance-mast. Ook wordt de maaiveldhoogte elk kwartaal gescand met een laserscanner aangroei van veenmos en massatoename in kaart te brengen.

EC-mast-Ilperveld.jpg

Vliegtuigmetingen

Binnen het NOBV worden er ook broeikasgasfluxen gemeten over een groot oppervlak met behulp van een vliegtuig. Deze vliegtuigmetingen vinden plaats in verschillende regio’s.
Ankeveen
Rouveen

Vliegtuigmetingen

Binnen het NOBV worden er ook broeikasgasfluxen gemeten over een groot oppervlak met behulp van een vliegtuig. Deze vliegtuigmetingen vinden plaats in verschillende regio’s.
Ankeveen

Rouveen

Vegelinsoord


In Vegelinsoord worden metingen gedaan aan moerige grond. Deze locatie is een referentie
waar de verwachte emissie bij dit landschap in kaart gebracht wordt. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers.
Factsheet

Ankeveen

automatische kamers.

Vliegtuigmetingen

Binnen het NOBV worden er ook broeikasgasfluxen gemeten over een groot oppervlak met behulp van een vliegtuig. Deze vliegtuigmetingen vinden plaats in verschillende regio’s.

Ankeveen
Rouveen

Mobiele metingen

Naast de vaste meetlocaties van het NOBV wordt er in Friesland ook ruimtelijk intensief CO2 gemeten met behulp van mobiele apparatuur.
Ankeveen

Rouveen

Gouderak

In Gouderak in de Krimpenerwaard wordt verkennend gemeten aan cranberryteelt. Door middel van peilbuizen wordt de grondwaterstand gemeten op verschillende cranberrypercelen. Ook zijn er sensoren geplaatst om bodemvocht en bodemtemperatuur te meten.

Gouderak

Demmerik

In Demmerik wordt gemeten aan hoge grondwaterstanden zonder inzet van infilitratiesystemen (ongeregeld hoog)Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers en met behulp van een (mobiele) eddy covariance-mast. Ook wordt er aan bodemdaling gemeten door middel van extensometers.

Bekijk factsheet

20230521_155839.jpg

Camphuys

Op de meetlocatie in Camphuys wordt gemeten aan jonge veenmoerassen, onder andere om vast te stellen hoeveel koolstof er wordt vastgelegd. De metingen worden verricht met een eddy covariance-mast. Bekijk hier de tussenrapportage over deze meetlocatie.

Bekijk factsheetNOBV_meetlocatie-Camphuys.png

Onlanden

Op de meetlocatie in Onlanden wordt gemeten aan jonge veenmoerassen, onder andere om vast te stellen hoeveel koolstof er wordt vastgelegd. De metingen worden verricht met een eddy covariance-mast. Bekijk hier de tussenrapportage over deze meetlocatie.

Bekijk factsheet

onlanden-new-1.jpg

Delfstrahuizen

In Delfstrahuizen gaat het NOBV vanaf medio 2024 metingen doen aan klei in veen. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers. Op deze locatie werkt hetNOBV samen met het Veenweiden Innovatie Programma (VIPNL) dat onder meer onderzoek doet naar toepassing en haalbaarheid van klei in veen. De factsheet voor deze locatie is nog in ontwikkeling. 

Lang Roggebroek

In Lang Roggebroek, bij Reeuwijk, gaat het NOBV vanaf het najaar van 2024 meten aan hoge grondwaterstanden zonder inzet van infilitratiesystemen (ongeregeld hoog)Broeikasgasmetingen zullen worden gedaan met automatische kamers en met behulp van een (mobiele) eddy covariance-mast. Ook zal er gemeten worden aan bodemdaling door middel van extensometers. De factsheet voor deze locatie is nog in ontwikkelng.