28 maart Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 28 maart organiseerde STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Daarin zoomden we in op de metingen die de Radboud Universiteit uitvoert binnen het NOBV.  Wat kwam in deze bijeenkomst aan bod:

  • Junior onderzoeker Tom Heuts en Reinder Nouta, projectleider en onderzoeker bij Wetterskip Fryslan, gaven een toelichting op de mobiele metingen die de RUN uitvoert binnen het NOBV.
  • Onderzoeker Christian Fritz en Fons Smolder, bijzonder hoogleraar biogeochemie, gingen in op biochemische processen, stikstof en de koolstofcyclus.
  • Post-doc onderzoeker Ralf Aben zoomde samen met AIO Judith van der Knaap in op locaties waar de Radboud Universiteit onderzoek doet en op innovaties op het gebied van meetapparatuur.

>> Kijk hier de deelexpeditie terug. 

Rapportage en informatiesessie monitoringssysteem SOMERS

Om te bepalen of de reductiedoelstelling van 1 Mton uit veenweiden zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord op termijn daadwerkelijk wordt gehaald, moet de landelijke CO2-uitstoot reductie in het veenweidegebied jaarlijks worden bijgehouden. Daarvoor is SOMERS (Subsurface Organic Matter Emission Registration System) ontwikkeld. Met SOMERS kan de CO2-uitstoot op perceelsniveau worden bepaald – met én zonder maatregel. Het systeem is momenteel werkzaam voor hydrologische maatregelen, zoals slootwaterpeilaanpassingen, onderwaterdrainage en drukdrainage.

Voor het monitoren van de landelijke uitstoot en de reductie daarvan bij de genomen maatregelen is het belangrijk om dit zo specifiek mogelijk te doen voor de verschillende omstandigheden in het veenweidegebied. Het is duidelijk dat zaken zoals de bodemopbouw, de drooglegging, het weer, de kwel/wegzijging, perceelsbreedte en bijvoorbeeld het beheer/gebruik invloed hebben op de broeikasgasuitstoot en de werking van een maatregel. Met deze variatie kan rekening worden gehouden bij het gebruik van een procesmodel. Daarom maakt SOMERS gebruik van verschillende hydrologische en koolstofcyclus procesmodellen. De procesmodellen kunnen steeds worden verbeterd op het moment dat het mechanistisch begrip door het NOBV verder ontwikkelt. Met steeds langere meetreeksen worden de onzekerheden in de uitkomsten ook steeds kleiner.

De huidige operationele versie van SOMERS is een 1.0 versie, die reductiepercentages oplevert die in betrouwbaarheid ongeveer gelijk zijn aan, of iets beter dan, bestaande modellen. Het grote voordeel is echter dat de onzekerheden kunnen worden gekwantificeerd. In SOMERS 1.0 zijn berekeningen gemaakt van de verwachte reductie in CO2-emissie per ha per jaar (ton CO2) bij verschillende slootwaterpeilen, slootafstanden (breedte percelen) en archetypes van veengronden. Deze reductiepercentages uit SOMERS 1.0 zullen gebruikt worden bij de monitoring van de reductie van de uitstoot sinds 1 januari 2017 door de genomen en te nemen maatregelen.  De resultaten van SOMERS worden getoetst aan metingen die binnen het NOBV zijn gedaan, hoewel de meetreeksen nu nog kort zijn. Het model zal naarmate het NOBV verder vordert doorlopend geüpdatet worden met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de resultaten van de metingen.

Afgelopen najaar zijn de eerste bevindingen van het NOBV opgeleverd en is er een online vragensessie over SOMERS georganiseerd. Deze sessie is hier terug te kijken. In 2022 wordt een rapportage opgeleverd met een uitgebreidere toelichting op de monitoringsmethodiek. Deze rapportage zal binnenkort gepubliceerd worden op de website.Op 10 maart organiseerden we een tweede online vragensessie over SOMERS. Verschillende onderzoekers schoven aan om antwoord te geven op vragen over het monitoringssysteem. U kunt de sessie terugkijken via deze link. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@nobveenweiden.nl 

Terugblik webinar Twee jaar NOBV: waar staan we?

Dit najaar is het tweede meetjaar van het NOBV afgerond. Eind november zijn er verschillende rapportages gepresenteerd aan de regiegroep van het veenprogramma waarin de eerste bevindingen worden gedeeld. Naar aanleiding daarvan organiseerden we op 9 december het webinar: Twee jaar NOBV: waar staan we?

> Kijk hier het webinar terug

Wat kwam er aan bod in dit webinar? Presentator Inge Diepman ging in gesprek met NOBV-programmamanager Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) en Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht), trekker van het NOBV-onderzoeksconsortium, over de achtergrond van het onderzoek en de eerste bevindingen. Vervolgens schoven diverse onderzoekers aan om nader in te gaan op de eerste bevindingen. Ralf Aben (Radboud Universiteit Nijmegen) zoomde in op het meten aan broeikasgassen. Mariet Hefting (Universiteit Utrecht) ging in op de bodemprocessen die broeikasgassen veroorzaken. Jim Boonman (Vrije Universiteit) lichtte toe hoe bevindingen gemodelleerd kunnen worden om effecten beter te kunnen voorspellen. Tot slot ging Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht) in op de monitoring van maatregelen in het veenweidegebied om broeikasgassen tegen te gaan en de noodzaak van meerjarig meten. Daarnaast keken we met Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) en Douwe Jonkers (ministerie van LNV) vooruit naar het vervolg van het onderzoek en de opgave die er ligt richting 2030. Natuurlijk was er ook ruimte om vragen te stellen.

De animatie over veenafbraak kunt u hier bekijken.

De vlog van Ralf Aben is hier terug te kijken.

De trailer van de podcastserie Studio Veenweide is hier te bekijken.

Eerste bevindingen NOBV

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de emissie uit veenweiden moet worden verminderd met 1,0 Mton CO2 per jaar in 2030. Om meer inzicht te krijgen in de huidige emissies en de effecten van maatregelen op de broeikasgasemissies is het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) gestart in december 2019. Het NOBV meet op verschillende locaties verspreid door het Nederlandse veenweidebied aan verschillende maatregelen: waterinfiltratiesystemen, natte teelten en bodemaanpassing.

Eerste bevindingen

De onderzoeksresultaten van het NOBV worden in 2024 opgeleverd. Dit najaar zijn de eerste twee meetjaren afgerond en zijn de eerste bevindingen opgetekend in een data-analyserapport. Een belangrijke constatering na deze eerste twee meetjaren is dat de werking en effectiviteit van maatregelen complex is. Effecten van maatregelen zijn afhankelijk van specifieke condities. Resultaten kunnen dus per gebied en van jaar tot jaar verschillen. Dat betekent dat huidige bevindingen voorlopig zijn; er zijn meer meetjaren nodig om conclusies te kunnen trekken. De eerste bevindingen zijn onder te verdelen in vijf hoofdpunten: 

  • De effectiviteit van maatregelen is afhankelijk van omstandigheden zoals het weer, de bodemopbouw, doorlatendheid, kwel en wegzijging, en de wijze van aanleg van de maatregel. Inzicht in de rol en wisselwerking van deze condities is noodzakelijk om de emissies en de effectiviteit van maatregelen beter te kunnen voorspellen.
  • Het verhogen van het slootwaterpeil heeft een reducerend effect op de CO2-uitstoot. Daarbij zien we dat bij een slootwaterpeil tussen de grofweg -20 cm en de -50/60 cm beneden maaiveld onderwaterdrainage verdere reductie oplevert.
  • Bij natte teelten en bij een hoge grondwaterstand rondom maaiveld (dit geldt ook voor natuur) kan methaanemissie een grote rol spelen. Meer inzicht in de processen achter deze emissie moet duidelijk maken wat de methaanemissie veroorzaakt en welke mogelijkheden er zijn om de emissies van deze teelt te beperken.
  • Metingen en modeluitkomsten kennen nog onzekerheden. Langjarig meten en verdere analyse van mechanismen in de bodem is daarom noodzakelijk.
  • Het framework voor het monitoren van de voortgang van CO2-reducerende maatregelen in het veenweidegebied ligt er. De komende jaren zullen met meer data de onzekerheden in de uitkomsten verder worden verkleind.

Vervolg onderzoek

In de komende jaren worden de metingen op de bestaande locaties voortgezet en wordt het aantal meetlocaties verder uitgebreid. Zo komen er meetlocaties bij waar aan de nieuwe maatregel klei in veen gemeten gaat worden. Ook worden er verkennende metingen aan verschillende natte teelten, zoals veenmos, cranberry en miscanthus, opgezet. Daarmee wordt het inzicht in de effecten van deze maatregelen vergroot. Door meer data te vergaren worden de onzekerheden steeds verder verkleind.

De rapportages zijn hier te vinden.
Op 9 december 2021 organiseerde het NOBV naar aanleiding van de rapportages het webinar Twee jaar NOBV: waar staan we? U kunt dit webinar terugkijken via deze link.

Fragment uit Studio Veenweide #6: monitoren

In aflevering 6 van Studio Veenweide gaat Inge Diepman in gesprek met Jan Jaap de Graeff (Rli), Bart Kruijt (WUR) en Joost Buntsma (STOWA) over de samenhang tussen meten en monitoren en het belang van monitoren voor de lange termijn. Op welke niveaus wordt er gemeten en waarom is het van belang om langjarig te meten en te monitoren? In de veldreportages doet onderzoeker Ronald Hutjes (WUR) vanuit de lucht verslag over monitoren en geeft hij op de meetlocatie in Zegveld uitleg over de eddy covariance-mast waarmee broeikasgasfluxen worden gemeten. Beluister hier een fragment uit de veldreportages.

Fragment uit podcast Studio Veenweide – De Verdieping #4: MKBA’s

Waarom is het belangrijk om een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) te maken? Wat is een MKBA eigenlijk? Hoe wordt een MKBA opgesteld en hoe zorg je dat de analyse een gedegen onderbouwing levert voor beleidskeuzes? Daarover gaat het college van Sien Kok (Deltares) in Studio Veenweide – De Verdieping #4 dat vanaf 12 november te beluisteren is. Luister hier alvast naar een fragment.

Studio Veenweide en Studio Veenweide – De Verdieping #3: Modelleren

Beluister hier aflevering 3 van Studio Veenweide en Studio Veenweide – De Verdieping over Modelleren. Met aan tafel in Studio Veenweide Jan Strijker (Provincie Zuid-Holland) en Gilles Erkens (Deltares/ Universiteit Utrecht) over de waarde van modellen en hoe modellen gebruikt kunnen worden. In de veldreportages gaat Inge Diepman met onderzoeker Ko van Huissteden (Vrije Universiteit) op pad naar de NOBV-meetlocaties in Assendelft en Ankeveen om te bekijken welke gegevens er nu eigenlijk nodig zijn om een model te kunnen opstellen.
In aflevering 3 van Studio Veenweide – De Verdieping geeft PhD Jim Boonman (Vrije Universiteit) college over modelleren. Waarom is het zo belangrijk om modellen te maken, wat is er nodig voor een goed model, en hoe verhouden verschillende modellen zich tot elkaar? Daarover meer in deze aflevering.

Beluister onze podcasts

Het NOBV introduceert twee podcastseries: Studio Veenweide en Studio Veenweide – De Verdieping. In deze series over meten, weten en voorspellen delen we kennis over verschillende thema’s rondom het NOBV aan de hand van de 6 M-cyclus: Meten, Mechanistisch begrip, Modelleren, Maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s), Maatregelen en Monitoren.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de emissie uit veenweiden moet worden verminderd met 1,0 Mton COper jaar in 2030. Maar hoe moet dat gebeuren? Wat is er inmiddels al bekend en wat nog niet? Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is opgericht om dat verder te onderzoeken.
In de podcast Studio Veenweide gaat Inge Diepman vanuit de studio in Zegveld in gesprek met onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers. Aan het woord komen onder meer Gert Jan van den Born (PBL), Hanke Bruins Slot (Provincie Utrecht), Jan Jaap de Graeff (Rli) en Bart Kruijt (WUR). In veldreportages gaat Inge samen met onderzoekers op pad om de praktijk ten gehore te brengen. Zo gaat Mariet Hefting (UU) vanuit Lange Weide en het lab van de Universiteit Utrecht in op mechanistisch begrip. Ko van Huissteden (VU) geeft in Assendelft en Ankeveen uitleg over wat er nodig is voor modelleren en Ronald Hutjes (WUR) doet vanuit de lucht verslag over monitoren.
Studio Veenweide – De Verdieping is een serie colleges over broeikasgasemissies in het veenweidegebied. In iedere aflevering geeft één onderzoeker een hoorcollege over de betreffende M. Luister bijvoorbeeld naar Jim Boonman (VU) over modelleren, naar Sien Kok (Deltares) over MKBA’s en naar Jan van de Akker (WENR) over maatregelen.
Op 25 oktober 2021 lanceren we de eerste afleveringen over de M van Meten. Met in de studio Douwe Jonkers (ministerie van LNV), Chris van Naarden (ministerie van LNV) en Jan Peter Lesschen (WENR) en veldreportages vanuit Aldeboarn met onderzoeker Merit van den Berg (RU/VU) en melkveehouder Marten Dijkstra. In de eerste aflevering van Studio Veenweide – De Verdieping geeft Jan Peter Lesschen (WENR) college over het rapporteren van broeikasgasemissies. Waarom moeten de emissies gerapporteerd worden, welke partijen zijn daarbij betrokken en hoe gaat het rapporteren van de emissies uit veenweiden vanuit de LULUCF in zijn werk?
De podcasts zijn te vinden op www.nobveenweiden.nl/podcast en te beluisteren via uw favoriete podcastplatform! Vanaf vrijdag 29 oktober verschijnen er 5 weken lang steeds 2 nieuwe afleveringen: een aflevering van Studio Veenweide en een aflevering van Studio veenweide – De Verdieping. Kunt u niet wachten? Beluister hier alvast een fragment uit Studio Veenweide aflevering 2 over Mechanistisch begrip.

Fragment uit podcast Studio Veenweide #2: Mechanistisch begrip

Beluister hier alvast een fragment uit aflevering 2 van Studio Veenweide over de M van Mechanistisch begrip. Inge Diepman gaat in gesprek met onderzoeker Gilles Erkens (Deltares/UU) over de mechanismen in de bodem met betrekking tot veenafbraak en broeikasgasemissies en hoe deze mechanismen worden onderzocht. Welke processen vinden er plaats in de bodem, welke variabelen spelen daarin een rol en waarom is het belangrijk om deze processen te begrijpen om te komen tot oplossingen? In de veldreportages gaat Inge met onderzoeker Mariet Hefting (Universiteit Utrecht) op pad om bodemmonsters te steken in Lange Weide en krijgt ze een rondleiding van door het lab van de Universiteit Utrecht waar de monsters verder worden onderzocht.

Webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied

>> Kijk hier het webinar terug.

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Ook staan er nieuwe pilots in de steigers op dit gebied. Maar wat weten we op dit moment eigenlijk al over lisdoddeteelt in Nederland en wat weten we nog niet? Levert lisdodde een kansrijk alternatief product van veenbodems, en hoe zit het met bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen werden beantwoord in het webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we? op 5 oktober jl.

Dit webinar werd georganiseerd door het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in samenwerking met STOWA/NOBV en het ministerie van LNV.