voortgangsrapportage

De jaarrapportage van het eerste onderzoeksjaar van het NOBV (1 september 2019 tot 1 juli 2020) is hier te bekijken. In dit eerste onderzoeksjaar waren de activiteiten gericht op het inhoudelijk en organisatorisch inrichten van het onderzoeksprogramma. De rapportage geeft de inhoudelijke voortgang weer. Deze rapportage geeft nog geen inhoudelijke resultaten; daarvoor zijn immers meerdere meetjaren nodig. De bijlagen bij de rapportage zijn hier te vinden. 

Inmiddels zijn er in vijf werkende meetlocaties, die representatief zijn voor de verschillende veentypen die Nederland kent. In het eerste onderzoeksjaar is allereerst bepaald welke maatregelen voldoende meetbaar zijn. Concreet betekent dat de maatregelen een bepaalde schaal hebben en al uitgevoerd zijn. Daarbij is vooral gekeken naar lopende pilots. Dit heeft geresulteerd in het meten aan de volgende typen maatregelen: waterinfiltratiesystemen (onderwaterdrainage, drukdrainage, verhoogd slootpeil) en lisdodde-teelt. Ook variatie in de ondergrond is hierin meegenomen.

In het eerste meetjaar is ook gewerkt aan het opstellen van een meetprotocol voor het meten van broeikasgasuitstoot en bodemdaling in het veenweidegebied. Dit meetprotocol wordt de komende jaren steeds geactualiseerd en aangevuld. De eerste versie van het meetprotocol kunt u hier bekijken.