Artikelen door Suzanne Verkoren

Meten aan moerasnatuur

Sinds dit jaar zijn twee natuurlocaties in Groningen, Onlanden en polder Camphuys, onderdeel van het NOBV. Op deze referentielocaties wordt de verwachte emissie bij dit landschap in kaart gebracht en wordt de opslag van koolstof onderzocht. In Onlanden en polder Camphuys werden al langer broeikasgassen gemeten door Wageningen University & Research. Daarover is eind 2022 een rapport verschenen. […]

29 januari 10.00-11.30 uur: Webinar SOMERS 2.0, rekenregels en dashboard

Op 29 januari 2023 van 10.00-11.30 uur organiseert het NOBV een webinar over SOMERS 2.0 en de bijbehorende rekenregels en het dashboard. In deze online bijeenkomst gaan we kort in op de nieuwe mogelijkheden die SOMERS 2.0 biedt, op de rekenregels en het dashboard en kunt u vragen stellen aan de experts. U kunt hier […]

Hoe staat het met klei in veen?

Het NOBV zal in Delfstrahuizen en in Zegveld metingen gaan doen aan CO2-emissies bij klei in veen. De start van de metingen was eerder gepland, maar het bleek nog lastig om locaties te vinden met geschikte klei-veencombinaties. Dat laat gelijk zien hoe pril de maatregel nog is. We werken hierin samen met het Veenweiden Innovatie […]

4 december 2023: webinar Natte teelten

Natte teelten kunnen als potentiële maatregel worden ingezet tegen bodemdaling en broeikasgasemissies in het veenweidegebied. Voor verschillende gewassen wordt binnen het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) gekeken naar teelbaarheid en opschalingsaspecten, effecten op water- en bodemkwaliteit, biodiversiteit, toepassing en markt van geoogste biomassa, bedrijfseconomische en maatschappelijke kosten en baten (ecosysteemdiensten) en in samenwerking met het […]

Nationaal Congres Bodemdaling 2023

Op 16 november 2023 organiseerde het Platform Slappe Bodem het jaarlijks Nationaal Congres Bodemdaling. Dit jaar vond het congres plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Kijk hier voor de terugblik op het congres.

Inzicht in effecten van maatregelen tegen broeikasgasemissies uit veenweiden

Verhoging van het slootpeil en infiltratie van graslandpercelen met water lijken geschikte instrumenten om de uitstoot van broeikasgassen door afbrekend veen te beperken. Dat is een van de voorlopige onderzoeksresultaten van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), uitgevoerd door een consortium van universiteiten en kennisinstellingen onder regie van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Van […]

Veenafbraak modelleren op basis van bodemvocht en temperatuur

In oktober 2022 is het eerste wetenschappelijke NOBV artikel, getiteld “Cutting peatland CO2 emissions with water management practices”, geaccepteerd voor publicatie in het Journal of Biogeosciences. Het artikel bespreekt een nieuwe methode om veenafbraak te simuleren op basis van bodemvocht en temperatuur. Deze methode bood de mogelijkheid om onze veldmetingen van het effect van druk- en onderwaterdrainage (in […]

3 juli 2023: webinar Drie jaar NOBV: waar staan we?

De eerste drie meetjaren van het NOBV zijn inmiddels afgerond. Eind juni zijn de bevindingen gepresenteerd aan de Regiegroep Veenweide. Over de bevindingen organiseerden we het webinar: Drie jaar NOBV: waar staan we? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de emissie uit veenweiden moet worden verminderd met 1,0 Mton CO2 per jaar in 2030. Om meer inzicht te […]

19 juni 2023: NOBV-velddag Rouveen

Bent u benieuwd hoe een meetplot van het NOBV er eigenlijk uitziet? Kom dan naar de NOBV-velddag in Rouveen op maandagochtend 19 juni. Op de meetlocatie in Rouveen wordt sinds eind 2018 gemeten aan passieve waterinfiltratie. Er worden naast metingen aan broeikasgasemissies en bodemparameters ook intensieve bodemdalingsmetingen gedaan. Onderzoekers Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht) en Sanneke […]

5 juni 2023: webinar Veenmos

Veenmos is een potentiële maatregel tegen broeikasgasemissies in het veenweidegebied, omdat dit gewas mogelijk CO2 kan vastleggen. Om dit verder te onderzoeken wordt er binnen VIPNL geëxperimenteerd met veenmosgroei. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar bodemdaling en broeikasgasemissies en naar productontwikkeling.Hoe is het experiment met veenmos opgezet en wat wordt er onderzocht? Hoe kan levend veen […]