Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Over het nobv

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het beperken van de CO2-uitstoot in Nederland. Een van de oorzaken van CO2-uitstoot is de afbraak van veen in het Nederlandse veenweidegebied. Die bijdrage wordt geschat op 2 á 3 % van de totale Nederlandse emissie. Veenafbraak is een natuurlijk proces waarbij zuurstof binnendringt in de bodem met als gevolg dat bacteriën het veen afbreken. Het veen verdwijnt door dit proces in de vorm van CO2. Dit leidt tevens tot bodemdaling. Daarnaast kunnen uit veenbodems methaan (CH4) en lachgas (N2O) vrijkomen.

Voor veenweiden is in het Klimaatakkoord een reductie van de jaarlijkse emissie met 1,0 Mton in 2030 vastgelegd. Maar wat is nu feitelijk de huidige emissie uit veengebieden? Wat zijn de effecten van verschillende maatregelen tegen bodemdaling op broeikasgasuitstoot? Hoe werken de maatregelen die zijn ontwikkeld, of nog ontwikkeld worden, om emissies te beperken? En welke rol spelen bijvoorbeeld bodemleven en waterkwaliteit bij de veenafbraak?

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is in 2019 gestart om antwoord te geven op deze vragen. Doel is de effectiviteit van maatregelen te onderzoeken en de emissies beter te voorspellen. Daarbij worden tevens de effecten op bodemdaling in beeld gebracht. Er wordt gebruik gemaakt van onderzoek op verschillende locaties verspreid over Nederland.

Aan het onderzoeksprogramma nemen verschillende universiteiten en kenniscentra deel. STOWA is namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gedelegeerd opdrachtgever.

In deze infographic zijn de doelen en werkwijze van het onderzoeksprogramma in beeld gebracht.

Meer zien?

meer lezen?

Haalbaarheidsstudies

In 2020 zijn er zes onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van maatregelen. Voor meer informatie over deze onderzoeken en om de eindrapportages te bekijken, klik hier

 

Voortgangsrapportage

Eind 2020 is de jaarrapportage van het eerste onderzoeksjaar opgeleverd. Voor meer informatie en om de jaarrapportage te bekijken, klik hier.

 

locaties

Er zijn vijf locaties voor het NOBV. Op alle locaties worden broeikasgasfluxen gemeten evenals bodemchemische en bodemfysische eigenschappen.

Op twee locaties wordt daarnaast bodemdaling intensief gemeten.

Meer weten?
Download de factsheet van iedere locatie:

Aldeboarn  •  Assendelft  •
Rouveen  •  Vlist  •  Zegveld

In de media

Blijf op de hoogte

Heeft u vragen over het Onderzoeksprogramma of wilt u meer informatie? Neem contact op via info@nobveenweiden.nl

Wilt u ook op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief!
De laatste nieuwsbrief kunt u hier bekijken.

Powered by

Mogelijk gemaakt door 

Consortium