Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Over het nobv

In het Klimaatakkoord is het beperken van CO2-uitstoot een belangrijk onderdeel. Een van de bekendste oorzaken van CO2-emissie is de verbranding van fossiele brandstoffen. Een minder bekende maar niet onbelangrijke oorzaak is de afbraak van veen waarbij CO2 vrijkomt. Veenafbraak is een natuurlijk proces waarbij zuurstof binnendringt in de bodem met als gevolg dat bacteriën het veen afbreken. Het veen verdwijnt door dit proces in de vorm van CO2. Daarnaast kan er bij de afbraak van veen methaan (CH4) en lachgas (N2O) vrijkomen.

Deze broeikasgasuitstoot heeft effect op het klimaat. Bij het beperken van de uitstoot spelen dus ook broeikasgassen uit veenweiden een rol. In het Klimaatakkoord is voor veenweiden een emissiereductie van 1,0 Mton in 2030 vastgelegd. Maar wat is eigenlijk de huidige emissie uit veengebieden? Wat zijn de effecten van verschillende maatregelen tegen bodemdaling op broeikasgasuitstoot? En welke rol spelen bijvoorbeeld bodemleven en waterkwaliteit bij de uitstoot?

Om antwoord op deze vragen te vinden is er met behulp van klimaatgelden een landelijk onderzoeksprogramma opgestart: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doel van dit programma is om de effectiviteit van verschillende maatregelen tegen veenafbraak te onderzoeken en de voorspellingen over de emissies te verbeteren. Effecten die worden gemonitord zijn broeikasgassen (CO2, CH4, N2O) en bodemdaling. Er zal meerdere jaren worden gemeten voordat conclusies kunnen worden getrokken. Aan dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Veenweidetafel en onder regie van STOWA, nemen verschillende universiteiten en kenniscentra deel.

Het onderzoek vindt plaats op vijf locaties. Op alle locaties wordt naast broeikasgasemissie ook gemeten aan bodemdaling.

locaties

Er zijn vijf locaties voor het NOBV. Op alle locaties worden broeikasgasfluxen gemeten evenals bodemchemische en bodemfysische eigenschappen.

 

Op twee locaties wordt daarnaast bodemdaling intensief gemeten.

In de media

  • Corona Update: Eerste bijeenkomst van de Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden uitgesteld! Lees hier verder.
  • Breaking news: Internationaal bodemdalingscongres TISOLS uitgesteld! Lees hier meer.
  • Veldpost maakte een fotoreportage over het NOBV in Aldeboarn. Bekijk de reportage.
  • Op 28 mei 2020 gaat de Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden van start. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Contact

Heeft u vragen over het Onderzoeksprogramma of wilt u meer informatie?
Neem contact via info@nobveenweiden.nl

Powered by

Mogelijk gemaakt door 

Consortium