Haalbaarheidsstudies

Het NOBV richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. De haalbaarheid van deze maatregelen is, naast het effect op veenafbraak, ook afhankelijk van andere factoren. Daarom heeft het NOBV de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd vanuit verschillende perspectieven, namelijk: Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Kennisdeling en Governance. Deze inventarisaties hebben in beeld gebracht welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid, welke kennis daarover al beschikbaar is en welke vragen nog beantwoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken voor bepaalde maatregelen. De inventarisaties geven daarmee nog niet op alle vragen antwoord, maar bieden wel een heldere voorzet voor nieuw op te zetten onderzoeken en pilots.
In mei en juni 2021 organiseerden we een serie van vier webinars rond deze inventarisaties

Hieronder kunt u doorklikken naar de betreffende rapporten:

  • Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit (over het effect op de biodiversiteit en kwaliteit van water en bodem)
  • Waterkwantiteit en waterbeheer (over het effect op de waterverdeling en waterbeschikbaarheid)
  • Bedrijfsvoering (over het effect op bedrijfsvoering en de overgang naar een andere bedrijfsvoering)
  • Betaalbaarheid (over de kosten en baten van maatregelen op bedrijfsniveau en op maatschappelijk niveau)
  • Kennisdeling (over de kennisbehoefte van en kennisdeling tussen stakeholders)
  • Governance (over de rolverdeling tussen stakeholders en inzetbaarheid van juridische instrumenten). Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om peilbeheer in te zetten om bodemdaling tegen te gaan.

In deze zes deelonderzoeken zijn de factoren bepaald die van invloed zijn op de haalbaarheid van maatregelen en is gekeken of hierover voldoende kennis beschikbaar is of dat er sprake is van een kennisleemte. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in de periode juni-oktober 2020. De kennisontwikkeling over maatregelen in het veenweidegebied gaat ontzettend snel, omdat er op veel plekken kennis wordt ontwikkeld over mogelijke maatregelen. Omdat deze ontwikkeling zo snel gaan, zijn de meest recente ontwikkelingen niet verwerkt in de rapportages, maar wel van belang om in ogenschouw te nemen bij een eventuele verdere uitwerking van de kennisleemtes.