10 maart: online vragensessie SOMERS

10 maart 2022 van 9.00-10.30 uur organiseert het NOBV een online vragensessie over SOMERS. Aanmelden voor deze sessie kan via info@nobveenweiden.nl.

Om te bepalen of op termijn daadwerkelijk de reductiedoelstelling uit het Klimaatakkoord wordt gehaald, moet de landelijke CO2-uitstoot reductie in het veenweidegebied jaarlijks worden bijgehouden. Daarvoor is SOMERS (Subsurface Organic Matter Emission Registration System) ontwikkeld. Met SOMERS kan de CO2-uitstoot op perceelsniveau worden bepaald – met én zonder maatregel. Het systeem is momenteel werkzaam voor hydrologische maatregelen, zoals slootwaterpeilaanpassingen, onderwaterdrainage en drukdrainage. In een eerdere nieuwsbrief hebben we u hier al over geïnformeerd.

Er zijn meerdere rekenregels en modellen beschikbaar voor het bepalen van emissies uit veenbodems. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld empirische relaties tussen de uitstoot en een omgevingsvariabelen, of van procesmodellen. Beide methoden kennen voor- en nadelen. Voor het monitoren van de landelijke uitstoot en de reductie daarvan bij de genomen van de maatregelen is het belangrijk om dit zo specifiek mogelijk te doen voor de verschillende omstandigheden in het veenweidegebied. Het is duidelijk dat zaken zoals de bodemopbouw, de drooglegging, het weer, de kwel/wegzijgingsituatie, perceelsbreedte, en bijvoorbeeld het beheer/gebruik allemaal een invloed hebben op de broeikasgasuitstoot en de werking van een maatregel. Met deze variatie kan rekening worden gehouden bij het gebruik van een procesmodel. Daarom maakt SOMERS gebruik van verschillende hydrologische en koolstofcyclus procesmodellen. De procesmodellen kunnen steeds worden verbeterd op het moment dat het mechanistisch begrip door het NOBV verder ontwikkelt. Met steeds langere meetreeksen worden de onzekerheden in de uitkomsten ook steeds kleiner.

De huidige operationele versie van SOMERS is een 1.0 versie, die reductiepercentages oplevert die in betrouwbaarheid ongeveer gelijk zijn aan, of iets beter dan, bestaande modellen. Het grote voordeel is echter dat de onzekerheden kunnen worden gekwantificeerd. In SOMERS 1.0 zijn berekeningen gemaakt van de verwachte reductie in CO2-emissie per ha per jaar (ton CO2) bij verschillende slootwaterpeilen, slootafstanden (breedte percelen) en archetypes van veengronden. Deze reductiepercentages uit SOMERS 1.0 zullen gebruikt worden bij de monitoring van de reductie van de uitstoot sinds 1 januari 2017 door de genomen en te nemen maatregelen.  De resultaten van SOMERS worden getoetst aan metingen die binnen het NOBV zijn gedaan, hoewel de meetreeksen nu nog kort zijn. Het model zal naarmate het NOBV verder vordert doorlopend geüpdatet worden met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de resultaten van de metingen.

Afgelopen najaar zijn de eerste bevindingen van het NOBV opgeleverd en is er een online vragensessie over SOMERS georganiseerd. Deze sessie is hier terug te kijken. In februari 2022 wordt een rapportage over SOMERS opgeleverd met een uitgebreidere toelichting op het monitorinsgsframework. Deze rapportage zal op in de tweede helft van februari gepubliceerd worden op de website. Naar aanleiding van deze rapportage organiseren we op 10 maart 2022 van 9.00-10.30 uur een nieuwe online vragensessie. Hebt u belangstelling om deel te nemen? Aanmelden voor deze sessie kan via info@nobveenweiden.nl.