5 juni 2023: webinar Veenmos

5 juni 2023, 10.00-11.30 uur (Online)

Aanmelden uiterlijk 31 mei via deze link

Veenmos is een potentiële maatregel tegen broeikasgasemissies in het veenweidegebied, omdat dit gewas mogelijk CO2 kan vastleggen. Om dit verder te onderzoeken wordt er binnen VIPNL geëxperimenteerd met veenmosgroei. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar bodemdaling en broeikasgasemissies en naar productontwikkeling.Hoe is het experiment met veenmos opgezet en wat wordt er onderzocht? Hoe kan levend veen ontwikkeld worden en hoelang duurt dat? En welke mogelijkheden zijn er voor veenmos als product? Deze en andere vragen komen aan bod in het webinar Veenmos, georganiseerd door het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) en NOBV.

Programma

 • Ecoloog Ron van ’t Veer gaat in op het ontstaan van hoogveen in West-Nederland en veenontwikkeling nu.
 • Gijs van Dijk (onderzoeker bij B-Ware) geeft een toelichting op het experiment met veenmos in het Ilperveld.
 • Marco Zevenhoven, adjunct-directeur bij het Europees kenniscentrum voor substraten RHP, geeft een presentatie over de toekomst van potgrond- en substraatindustrie.
 • Presentator Roel van Gerwen bespreekt het bredere toekomstperspectief van veenmos met een panel van deskundigen.

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar kan tot uiterlijk 31 mei via deze link. Graag tot ziens op 5 juni!

Organisatie

Het webinar Veenmos wordt georganiseerd door het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het NOBV. Kijk voor meer informatie over VIPNL op www.vip-nl.nl.

3 april 2023: Webinar Bodembeweging meten met InSAR en LiDAR

>> Kijk hier het webinar terug

Bodembeweging, en lange-termijn bodemdaling, kan op verschillende manieren worden gemeten en gemonitord. InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) gebruikt radarbeelden die van de aarde worden gemaakt met een satelliet. LiDAR staat voor Light Detection And Ranging. Bij deze technologie worden laserpulsen (lichtgolven) vanuit een scanner gezonden, waarbij de scanner is bevestigd aan een statief, vliegtuig, helikopter of drone.

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) onderzoekt de effectiviteit van maatregelen in het veenweidegebied om broeikasgasemissies te reduceren. Ook de effecten op bodemdaling worden in beeld gebracht. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van InSAR en LiDAR. Hoe werken deze methoden en wat weten we tot nu toe over het gebruik van InSAR en LiDAR voor het meten van bodembeweging in het veenweidegebied? Daarover organiseerde het NOBV een webinar op 3 april 2023.

Wat kwam er aan bod:

 • Onderzoeker en adviseur Sanneke van Asselen (Deltares) ging in op bodembeweging en verschillende methoden om bodembeweging te meten. Hoeveel bewegen veenbodems eigenlijk in een jaar? Waarom is het belangrijk om dat te meten en welke meetmethodes zijn er?
 • Ramon Hanssen, hoogleraar Geodesie (landmeetkunde) en Satelliet-aardobservatie aan de TU Delft, liet de laatste ontwikkelingen en inzichten over het gebruik van InSAR voor het meten van bodembeweging zien.
 • Roeland de Zeeuw, Managing Director bij Shore Monitoring & Research, gaf een presentatie over de inzet van LiDAR. Wat weten we inmiddels over het meten van bodembeweging met LiDAR?

30 januari Webinar Klei in veen

Op 30 januari 2023 organiseerde het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het NOBV een webinar over Klei in veen.

Kijk hier het webinar terug.

Klei in veen is een nieuwe maatregel om bodemdaling en broeikasgasemissies uit veenweiden tegen te gaan en de draagkracht van de veen te verbeteren. Door middel van sproeien of uitstrooien worden kleideeltjes over de bodem verdeeld, die vervolgens door neerslag en bodemleven doordringen in het veen. Hierdoor veranderen de eigenschappen van het veen en treedt minder veenoxidatie op. Maar hoe werkt dit precies? Zijn alle soorten klei geschikt? En is er wel genoeg klei om deze maatregel breder toe te passen? Deze en andere vragen kwamen aan bod.

 • Mariet Hefting (Universiteit Utrecht/NOBV/VIPNL) gaf een presentatie over mechanismen in de bodem. Waarom breekt veen af? Wat gebeurt er als klei wordt toegevoegd aan veen en welk effect heeft dat op het proces van veenafbraak en op de uitstoot van broeikasgassen?
 • Maaike van Agtmaal (Louis Bolk Instituut/VIPNL) ging in op praktijkproeven met klei in veen. Welke pilots lopen er? Hoeveel soorten klei zijn er eigenlijk en is elke kleisoort bruikbaar?
 • moderator Frank Lenssinck (VIC/VIPNL) ging in gesprek met Bernd van den Berg, Beleidsadviseur bodemdaling veenweiden bij het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, en Joyce Zuijdam (Rijkswaterstaat) over de mogelijkheden en voorwaarden voor toepassing in de praktijk. Hoe kijkt het waterschap naar deze maatregel? Hoeveel klei is er beschikbaar en waar halen we de klei vandaan?

Dit webinar werd georganiseerd door het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het NOBV. Kijk voor meer informatie over VIPNL op www.vip-nl.nl

21 november Webinar Boeren bij een hoog grondwaterpeil

Op 21 november organiseerde het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het NOBV een webinar over Boeren bij een hoog grondwaterpeil. Het webinar is hier terug te kijken.

Wat weten we op dit moment al over de effecten van een hoger grondwaterpeil? Welke technische mogelijkheden zijn er om het peil te verhogen en wat betekent een hoger peil voor de bedrijfsvoering? En hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen kwamen aan bod in verschillende presentaties.

 • Joost Keuskamp (Universiteit Utrecht/NOBV) gaf een presentatie over mechanismen in de bodem. Waarom breekt veen af en waarom is het belangrijk om deze mechanismen te begrijpen? En wat weten we op dit moment over de relatie tussen veen, grondwater en zuurstof?
 • Idse Hoving (WUR) ging in op praktijkproeven met een hoog grondwaterpeil bij het Innovatieprogramma Veen en Boeren op Hoog Water. Welke technologische mogelijkheden zijn er om het peil te verhogen, en welke verschillen en overeenkomsten zijn er merkbaar vanuit deze praktijkproeven? Ype van der Velde (Vrije Universiteit/NOBV) ging aansluitend in op de broeikasgasemissies bij deze praktijkproeven.
 • Presenator Roel van Gerwen (VIPNL) ging in gesprek met Wim Honkoop (PPP Agro-advies) en melkveehouder Frank de Wit over hun ervaringen in het veld met een hoog grondwaterpeil. Wat is er bijvoorbeeld merkbaar op het gebied van onkruid en opbrengst?
 • Tot slot gingen Roel van Gerwen en Bert de Groot, Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en agrariër, met elkaar in gesprek over de stand van zaken.

Dit webinar werd georganiseerd door het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Kijk voor meer informatie over VIPNL op www.vip-nl.nl

6 oktober 2022: Nationaal Congres Bodemdaling

Op 6 oktober 2022 vindt het Nationaal Congres Bodemdaling plaats op de Floriade in Almere. Het thema is dit jaar ‘Bouw beter met bodemdaling’. In het ochtendprogramma is er onder andere een nieuwe editie van het Bodemdalingsjournaal gepresenteerd door onderzoeker Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht). ’s Middags zijn er verschillende subsessies, waaronder een sessie vanuit het NOBV en het NWA-project ‘Living on Soft Soils’ (LOSS) over veenafbraak, broeikasgassen en maatregelen, een inspiratiesessie voor adviesbureaus georganiseerd door LOSS en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen, en een sessie over Gebiedsprocessen in veenweidegebied.

Aanmelden voor het congres kan via deze link.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.

10 november 2022: Nationaal Deltacongres 2022

Klimaatadaptatie versnellen: hoe doe je dat? Hoe verbind je opgaven met elkaar? Hoe realiseer je opgaven in de woningbouw en ruimtelijke inrichting én reserveer je fysieke ruimte voor maatregelen in de toekomst? Deze vragen staan centraal tijdens het Nationaal Deltacongres 2022 op donderdag 10 november 2022 in de Philharmonie Haarlem.

Aanmelden kan via deze link.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.

3 november 2022: LOSS-symposium

Op donderdag 3 november 2022 organiseert het NWA-project ‘Living on Soft Soils – Subsidence & Society’ (LOSS) het tweede jaarlijkse symposium in Utrecht. Op deze dag delen we opgedane kennis en wisselen we ideeën uit over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling,  met dit jaar een focus op stedelijk gebied. In het programma staan de volgende twee thema’s centraal:

 • Bodemdaling in ruimtelijke ordening
 • Schade door krimp en zwel

Houdt u zich bezig met bodemdaling als onderzoeker en/of bent u belanghebbende of belangstellende? Dan bent u van harte welkom op donderdag 3 november, 9:30-18:00 uur, in Congresgebouw De Vereeniging in Utrecht.

Aanmelden voor het symposium kan via deze link.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.