30 januari Webinar Klei in veen

Op 30 januari 2023 organiseert het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het NOBV een webinar over Klei in veen. Het toevoegen van klei aan een veenbodem, ook wel veenverrijking met klei genoemd, is een nieuwe maatregel om de bodemdaling af te remmen en de emissie van CO2 te beperken. Het gaat daarbij niet niet om het aanbrengen van een kleidek op het veen, maar om relatief kleine hoeveelheden klei die in de bodem wordt gebracht, bijvoorbeeld door inspoelen. Hoe werkt deze maatregel? Welke soorten klei zijn geschikt? Deze en andere vragen komen aan bod in dit webinar. Hebt u belangstelling om deel te nemen? Meld u dan aan voor de NOBV-nieuwsbrief om de uitnodiging te ontvangen.

Dit webinar werd georganiseerd door het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland NOBV. Kijk voor meer informatie over VIPNL op www.vip-nl.nl

21 november Webinar Boeren bij een hoog grondwaterpeil

Op 21 november organiseerde het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het NOBV een webinar over Boeren bij een hoog grondwaterpeil. Het webinar is hier terug te kijken.

Wat weten we op dit moment al over de effecten van een hoger grondwaterpeil? Welke technische mogelijkheden zijn er om het peil te verhogen en wat betekent een hoger peil voor de bedrijfsvoering? En hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen kwamen aan bod in verschillende presentaties.

  • Joost Keuskamp (Universiteit Utrecht/NOBV) gaf een presentatie over mechanismen in de bodem. Waarom breekt veen af en waarom is het belangrijk om deze mechanismen te begrijpen? En wat weten we op dit moment over de relatie tussen veen, grondwater en zuurstof?
  • Idse Hoving (WUR) ging in op praktijkproeven met een hoog grondwaterpeil bij het Innovatieprogramma Veen en Boeren op Hoog Water. Welke technologische mogelijkheden zijn er om het peil te verhogen, en welke verschillen en overeenkomsten zijn er merkbaar vanuit deze praktijkproeven? Ype van der Velde (Vrije Universiteit/NOBV) ging aansluitend in op de broeikasgasemissies bij deze praktijkproeven.
  • Presenator Roel van Gerwen (VIPNL) ging in gesprek met Wim Honkoop (PPP Agro-advies) en melkveehouder Frank de Wit over hun ervaringen in het veld met een hoog grondwaterpeil. Wat is er bijvoorbeeld merkbaar op het gebied van onkruid en opbrengst?
  • Tot slot gingen Roel van Gerwen en Bert de Groot, Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en agrariër, met elkaar in gesprek over de stand van zaken.

Dit webinar werd georganiseerd door het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Kijk voor meer informatie over VIPNL op www.vip-nl.nl

6 oktober 2022: Nationaal Congres Bodemdaling

Op 6 oktober 2022 vindt het Nationaal Congres Bodemdaling plaats op de Floriade in Almere. Het thema is dit jaar ‘Bouw beter met bodemdaling’. In het ochtendprogramma is er onder andere een nieuwe editie van het Bodemdalingsjournaal gepresenteerd door onderzoeker Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht). ’s Middags zijn er verschillende subsessies, waaronder een sessie vanuit het NOBV en het NWA-project ‘Living on Soft Soils’ (LOSS) over veenafbraak, broeikasgassen en maatregelen, een inspiratiesessie voor adviesbureaus georganiseerd door LOSS en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen, en een sessie over Gebiedsprocessen in veenweidegebied.

Aanmelden voor het congres kan via deze link.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.

10 november 2022: Nationaal Deltacongres 2022

Klimaatadaptatie versnellen: hoe doe je dat? Hoe verbind je opgaven met elkaar? Hoe realiseer je opgaven in de woningbouw en ruimtelijke inrichting én reserveer je fysieke ruimte voor maatregelen in de toekomst? Deze vragen staan centraal tijdens het Nationaal Deltacongres 2022 op donderdag 10 november 2022 in de Philharmonie Haarlem.

Aanmelden kan via deze link.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.

3 november 2022: LOSS-symposium

Op donderdag 3 november 2022 organiseert het NWA-project ‘Living on Soft Soils – Subsidence & Society’ (LOSS) het tweede jaarlijkse symposium in Utrecht. Op deze dag delen we opgedane kennis en wisselen we ideeën uit over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling,  met dit jaar een focus op stedelijk gebied. In het programma staan de volgende twee thema’s centraal:

  • Bodemdaling in ruimtelijke ordening
  • Schade door krimp en zwel

Houdt u zich bezig met bodemdaling als onderzoeker en/of bent u belanghebbende of belangstellende? Dan bent u van harte welkom op donderdag 3 november, 9:30-18:00 uur, in Congresgebouw De Vereeniging in Utrecht.

Aanmelden voor het symposium kan via deze link.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.