10 maart: online vragensessie SOMERS

10 maart 2022 van 9.00-10.30 uur organiseert het NOBV een online vragensessie over SOMERS. Aanmelden voor deze sessie kan via info@nobveenweiden.nl.

Om te bepalen of op termijn daadwerkelijk de reductiedoelstelling uit het Klimaatakkoord wordt gehaald, moet de landelijke CO2-uitstoot reductie in het veenweidegebied jaarlijks worden bijgehouden. Daarvoor is SOMERS (Subsurface Organic Matter Emission Registration System) ontwikkeld. Met SOMERS kan de CO2-uitstoot op perceelsniveau worden bepaald – met én zonder maatregel. Het systeem is momenteel werkzaam voor hydrologische maatregelen, zoals slootwaterpeilaanpassingen, onderwaterdrainage en drukdrainage. In een eerdere nieuwsbrief hebben we u hier al over geïnformeerd.

Er zijn meerdere rekenregels en modellen beschikbaar voor het bepalen van emissies uit veenbodems. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld empirische relaties tussen de uitstoot en een omgevingsvariabelen, of van procesmodellen. Beide methoden kennen voor- en nadelen. Voor het monitoren van de landelijke uitstoot en de reductie daarvan bij de genomen van de maatregelen is het belangrijk om dit zo specifiek mogelijk te doen voor de verschillende omstandigheden in het veenweidegebied. Het is duidelijk dat zaken zoals de bodemopbouw, de drooglegging, het weer, de kwel/wegzijgingsituatie, perceelsbreedte, en bijvoorbeeld het beheer/gebruik allemaal een invloed hebben op de broeikasgasuitstoot en de werking van een maatregel. Met deze variatie kan rekening worden gehouden bij het gebruik van een procesmodel. Daarom maakt SOMERS gebruik van verschillende hydrologische en koolstofcyclus procesmodellen. De procesmodellen kunnen steeds worden verbeterd op het moment dat het mechanistisch begrip door het NOBV verder ontwikkelt. Met steeds langere meetreeksen worden de onzekerheden in de uitkomsten ook steeds kleiner.

De huidige operationele versie van SOMERS is een 1.0 versie, die reductiepercentages oplevert die in betrouwbaarheid ongeveer gelijk zijn aan, of iets beter dan, bestaande modellen. Het grote voordeel is echter dat de onzekerheden kunnen worden gekwantificeerd. In SOMERS 1.0 zijn berekeningen gemaakt van de verwachte reductie in CO2-emissie per ha per jaar (ton CO2) bij verschillende slootwaterpeilen, slootafstanden (breedte percelen) en archetypes van veengronden. Deze reductiepercentages uit SOMERS 1.0 zullen gebruikt worden bij de monitoring van de reductie van de uitstoot sinds 1 januari 2017 door de genomen en te nemen maatregelen.  De resultaten van SOMERS worden getoetst aan metingen die binnen het NOBV zijn gedaan, hoewel de meetreeksen nu nog kort zijn. Het model zal naarmate het NOBV verder vordert doorlopend geüpdatet worden met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de resultaten van de metingen.

Afgelopen najaar zijn de eerste bevindingen van het NOBV opgeleverd en is er een online vragensessie over SOMERS georganiseerd. Deze sessie is hier terug te kijken. In februari 2022 wordt een rapportage over SOMERS opgeleverd met een uitgebreidere toelichting op het monitorinsgsframework. Deze rapportage zal op in de tweede helft van februari gepubliceerd worden op de website. Naar aanleiding van deze rapportage organiseren we op 10 maart 2022 van 9.00-10.30 uur een nieuwe online vragensessie. Hebt u belangstelling om deel te nemen? Aanmelden voor deze sessie kan via info@nobveenweiden.nl.

Save the date: 28 maart Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 28 maart organiseert STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Daarin zoomen we met verschillende onderzoekers in op de metingen die de Radboud Universiteit uitvoert binnen het NOBV. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

  • Datum: 28 maart
  • Tijd: 10.00-11.30 uur
  • Locatie: online (Ms Teams)

Meer informatie over het programma en het aanmeldformulier volgt binnenkort. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u via deze link aan voor de NOBV-nieuwsbrief.

Save the date: 3 november 2022 LOSS-symposium

Save the date: op 3 november 2022 vindt het tweede jaarlijkse LOSS-symposium plaats. Het onderzoeksproject LOSS (Living on Soft Soils) vanuit de Nationale Wetenschapsagenda is eind 2020 gestart. Op 5 november 2021 vond het eerste symposium plaats waarin de onderzoekers de eerste resultaten presenteerden. Het was een dag waarop kennis delen en ideeën uitgewisseld werden en waar vele aspecten van bodemdaling aan bod kwamen: meten en monitoren, voorspellen en verklaren, schade en governance, juridische kaders. De presentaties van deze bijeenkomst zijn hier terug te vinden.

Op 3 november 2022 organiseert LOSS het volgende jaarlijkse symposium. Zet u 3 november alvast in uw agenda?

Terugblik webinar Twee jaar NOBV: waar staan we?

Dit najaar is het tweede meetjaar van het NOBV afgerond. Eind november zijn er verschillende rapportages gepresenteerd aan de regiegroep van het veenprogramma waarin de eerste bevindingen worden gedeeld. Naar aanleiding daarvan organiseerden we op 9 december het webinar: Twee jaar NOBV: waar staan we?

> Kijk hier het webinar terug

Wat kwam er aan bod in dit webinar? Presentator Inge Diepman ging in gesprek met NOBV-programmamanager Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) en Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht), trekker van het NOBV-onderzoeksconsortium, over de achtergrond van het onderzoek en de eerste bevindingen. Vervolgens schoven diverse onderzoekers aan om nader in te gaan op de eerste bevindingen. Ralf Aben (Radboud Universiteit Nijmegen) zoomde in op het meten aan broeikasgassen. Mariet Hefting (Universiteit Utrecht) ging in op de bodemprocessen die broeikasgassen veroorzaken. Jim Boonman (Vrije Universiteit) lichtte toe hoe bevindingen gemodelleerd kunnen worden om effecten beter te kunnen voorspellen. Tot slot ging Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht) in op de monitoring van maatregelen in het veenweidegebied om broeikasgassen tegen te gaan en de noodzaak van meerjarig meten. Daarnaast keken we met Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) en Douwe Jonkers (ministerie van LNV) vooruit naar het vervolg van het onderzoek en de opgave die er ligt richting 2030. Natuurlijk was er ook ruimte om vragen te stellen.

De animatie over veenafbraak kunt u hier bekijken.

De vlog van Ralf Aben is hier terug te kijken.

De trailer van de podcastserie Studio Veenweide is hier te bekijken.