21 november Webinar Boeren bij een hoog grondwaterpeil

Op 21 november organiseerde het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het NOBV een webinar over Boeren bij een hoog grondwaterpeil. Het webinar is hier terug te kijken.

Wat weten we op dit moment al over de effecten van een hoger grondwaterpeil? Welke technische mogelijkheden zijn er om het peil te verhogen en wat betekent een hoger peil voor de bedrijfsvoering? En hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen kwamen aan bod in verschillende presentaties.

  • Joost Keuskamp (Universiteit Utrecht/NOBV) gaf een presentatie over mechanismen in de bodem. Waarom breekt veen af en waarom is het belangrijk om deze mechanismen te begrijpen? En wat weten we op dit moment over de relatie tussen veen, grondwater en zuurstof?
  • Idse Hoving (WUR) ging in op praktijkproeven met een hoog grondwaterpeil bij het Innovatieprogramma Veen en Boeren op Hoog Water. Welke technologische mogelijkheden zijn er om het peil te verhogen, en welke verschillen en overeenkomsten zijn er merkbaar vanuit deze praktijkproeven? Ype van der Velde (Vrije Universiteit/NOBV) ging aansluitend in op de broeikasgasemissies bij deze praktijkproeven.
  • Presenator Roel van Gerwen (VIPNL) ging in gesprek met Wim Honkoop (PPP Agro-advies) en melkveehouder Frank de Wit over hun ervaringen in het veld met een hoog grondwaterpeil. Wat is er bijvoorbeeld merkbaar op het gebied van onkruid en opbrengst?
  • Tot slot gingen Roel van Gerwen en Bert de Groot, Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en agrariër, met elkaar in gesprek over de stand van zaken.

Dit webinar werd georganiseerd door het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Kijk voor meer informatie over VIPNL op www.vip-nl.nl