3 juli 2023: webinar Drie jaar NOBV: waar staan we?

De eerste drie meetjaren van het NOBV zijn inmiddels afgerond. Eind juni zijn de bevindingen gepresenteerd aan de Regiegroep Veenweide. Over de bevindingen organiseerden we het webinar: Drie jaar NOBV: waar staan we? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de emissie uit veenweiden moet worden verminderd met 1,0 Mton COper jaar in 2030. Om meer inzicht te krijgen in de huidige emissies en de effecten van maatregelen hierop het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) gestart in december 2019. Het NOBV meet op verschillende locaties verspreid door het Nederlandse veenweidebied, aan verschillende maatregelen: waterinfiltratiesystemen, natte teelten en bodemaanpassing. Wat weten we inmiddels over de effectiviteit van de verschillende maatregelen en over de emissies uit veenweiden? Daarover ging het webinar Drie jaar NOBV: waar staan we? op 3 juli 2023.

NOBV-programmamanager Pui Mee Chan (STOWA) gaf een korte introductie over het onderzoeksprogramma. Postdoc onderzoeker Ralf Aben (Radboud Universiteit Nijmegen), onderzoeker Merit van den Berg, (Vrije Universiteit), postdoc researcher Alexander Buzacott (Vrije Universiteit) en trekker van het NOBV-onderzoeksconsortium Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht) gingen in op onder andere de stand van zaken na drie jaar meten, grondwaterstand en maatregel-effect relaties en modelleren. Douwe Jonkers (programmamanager Veen/ministerie van LNV) en Chris van Naarden (voorzitter subwerkgroep kennis/ministerie van LNV) schoven aan voor een gesprek over de opgave in het landelijk gebied en voor een doorkijk naar het vervolg van het programma.

> Kijk hier het webinar terug.