Webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied

>> Kijk hier het webinar terug.

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Ook staan er nieuwe pilots in de steigers op dit gebied. Maar wat weten we op dit moment eigenlijk al over lisdoddeteelt in Nederland en wat weten we nog niet? Levert lisdodde een kansrijk alternatief product van veenbodems, en hoe zit het met bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen werden beantwoord in het webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we? op 5 oktober jl.

Dit webinar werd georganiseerd door het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in samenwerking met STOWA/NOBV en het ministerie van LNV.